УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Представляващи неизменна част от Общите условия на сайта: http://www.capellaplay.bg
I. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации на закупени стоки и/или услуги в съответствие с настоящите условия и разпоредбите на Закона за защита на потребителите;
II. Потребителите могат да извършват рекламации на закупени от www.capellaplay.bg   стоки и/или услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за извършване на рекламации: гр.София бул. “Джеймс Баучер“ № 76 А или на електронен адрес:  www.capellaplay.bg 
III. Рекламация се извършва само срещу представена касова бележка или фактура, издадена от Продавача, както и всякакви други необходими документи, установяващи претенцията по основание и размер;
IV. Рекламациите се вписват в специален регистър срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, както и на всички други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
V. Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице в рамките на 14 дни от получаване на стоката. Рекламацията следва да се извърши в писмена форма. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт;
VI. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
VII. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил всички посочените по – горе условия се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението;
VIII. За заплатени и извършени услуги свързани с резервация на детски рожден ден  важат следните условия:

1. При отмяна на резервацията 5 дни преди събитието, без то да бъде резервирано за нова дата, капарираната сума не се възстановява. В случай, че  бъде направена резервация за нова дата, капарираната сума се приспада от сметката на рождения ден.

3. При промяна на датата на резервацията 2 дни преди събитието тортата се заплаща, а капарираната сума се приспада от сметката на рождения ден.

4. Броят на децата може да бъде променян до 48 часа преди събитието, за да гарантираме нужния брой детски менюта, парчета торта и аниматор.

IX. При получаване на стоката от електронен магазин разположен в категория свободна игра Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.  
X. Потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, както подробно  е посочено в Общите условия.
XI. Когато не са изпълнени задълженията  за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребител има право да се откаже от сключения договор в срок от три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й;
XII. Надзорни органи: 
(1) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 (2) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg