Събития и новини

Общи условия на играта

Общи условия на играта "Спечели дрон" от 1ви до 3ти юни

 

Общи условия и правила за участие в Играта

Участие в играта е възможно при спазване на настоящите условия и правила за участие („Условия за участие“). С участието си в Играта участникът декларира, че е запознат Условията за участие и е съгласен с тях. Актуалните Условия за участието могат да бъдат намерени на интернет страницата на Организатора, а именно: https://www.capellaplay.bg/ .

I. ОРГАНИЗАТОР:

Организатор на провежданата игра са посочените по-долу дружества, които оперират детските центрове „Capella Play”, a именно:

1. „Капела Фън“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201375521, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 2. „Капела Плей“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201375521, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 3. „Капела Кидс Ентъртейнмънт“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202567065, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“, представлявано от Александър Проданов Проданов; 4. „Плей Уърлд“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203084735, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 5. „Плей Клъб“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203672731, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Персенк“ № 52, бл. 14, вх. „Б“, ет. 4, ап. 23; 6. „Сейф Плей“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203672731, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, ет. 5, ап. 4, заедно, наричани за краткост „Капела“ и/или „Организатора“

II. ОТГОВОРНОСТ

2. Организаторът отговаря само за вреди причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни негови задължения по настоящите Условия за участие.

3. Участниците в играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия. Общите условия са достъпни на интернет страницата на организатора - https://www.capellaplay.bg/ , както и на място, на рецепцията на всеки един от действащите детски центрове “Capella Play” – в „The Mall“, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 15, „Mega Mall”, на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“ № 7, „Park Center”, на адрес: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 2, „Mall Markovo tepe”, на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руки“, „Burgas Mall Plaza”, на адрес: гр. Бургас, бул. „Транспортен“, „Mall Varna”, на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186.

4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на горепосочената по-горе интернет страница.

III. СРОК И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

5. Играта ще бъде провеждана в периода от 01.06.2018г. до 03.06.2018г., включително („Период на провеждане на Играта“), в следните обекти на Организатора, а именно: The Mall“, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 15, „Mega Mall”, на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“ № 7, „Park Center”, на адрес: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 2, „Mall Markovo tepe”, на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руки“, „Burgas Mall Plaza”, на адрес: гр. Бургас, бул. „Транспортен“, „Mall Varna”, на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186.

IV. УЧАСТНИЦИ

6. Право да участват в Играта имат всички физически лица, пребиваващи в България, които към датата на участие са навършили 18-годишна възраст (ако сте на възраст между 14 и 18 години можете да участвате само с одобрение на родител/настойник).

7. Участниците се съгласяват с Общите условия на играта с факта на самото си участието в нея и се съгласяват Организаторът да съхранява и обработва предоставените от тях лични данни както за целите на настоящата игра, така и за бъдещи игри. С факта на своето участие всеки един участник декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, която е достъпна на  https://www.capellaplay.bg/ и на място, на рецепцията на всеки един детски център „Capella Play”.

8. Право на участие в играта има всеки участник, който отговаря на посочените в настоящия член критерии и валидно е попълнил талон за участие с лични данни, удостоверяващия неговата самоличност („Талон за участие“).

9. Талонът за участие съдържа: (i) собствено и фамилно име на Участника; (ii) телефон за контакт. Попълнените талони за участие се подават и събрат в специална урна, която се намира на територията на посочените по-горе детски центрове на Организатор.

10. В играта нямат право да участват, както и да получават награди от нея, служители и членове на семействата на служителите на Организатора.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

11. Участието в играта е обвързано с извършване на покупка на продукт/услуга, от който и да е от стопанисваните от Организатора детски центрове „Capella Play” (ползване на тарифа за свободна игра или друг продукт услуга предлагани в стопанисваните от Капела детски центрове).

12. Всяка една покупка направена във посочените в т. 3 по-горе детски центрове, дава право на едно участие в Играта и на една награда от всеки един детски център.

13. Всеки един участник, който е попълнил и подал талон за участие в Играта има възможност да спечели, чрез провеждане на томбола на случаен принцип, една от следните („Награди“):

Награди предоставени от Капела:

  • Общо 6 броя Дрон с камера по 1 бр. за всеки център, марка „Дрон Mondo Ultra - Eclipse“, предоставен от Ozone.bg;

14. Всеки един от участващите обекти по т. 3 по-горе ще награди един участник, който ще бъде изтеглен на случаен принцип, с един брой от горепосочената награда. Всеки един от детските центрове ще предостави на 1 спечелил участник по 1 бр. Дрон с камера, марка „Дрон Mondo Ultra - Eclipse“.

15. Наградите ще бъдат теглени на територията на детския център от представител на Организатора.

16. Всеки един участник, отговарящ на условията по-горе, има право да участва в Томболата с неограничен брой талони за участие.

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

17. Имената на спечелилите участници ще се изтеглят във всеки един от горепосочените детски центрове на 03.06.2018г. (Неделя) от 20:00 часа, в специално обозначен от Организатора кът, чрез томбола на случаен принцип.

18. Имената на спечелилите участници се обявяват  до 24:00 часа на следващия ден, след провеждане на томболата, на следната интернет страница: https://www.capellaplay.bg/ .

19. Наградата трябва да бъде получена в рамките на 15 (петнадесет) дни от тегленето й. В случай на отказ да се получи наградата или неполучаването й в посочения срок, правото да се получи наградата се погасява.

20. За да получи наградата, спечелилият Участник трябва да посети обекта на  Организатора в уговорено между Участника и представител на Организатора време. За да удостовери самоличността си, печелившият участник следва да покаже валиден документ за самоличност. Организаторът има право да изиска допълнителни документи от спечелилия Участник, единствено с цел да удостовери, че са спазени изискванията на Условията за участие. Наградата се получава лично или от представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

21. Печеливш Участник, който: (а) не се е свързал с  представител на Организатора в срока, посочен в настоящите Условия за участие, (б) не се е явил да получи наградата си в офиса на Организатора в уговорения срок или не е успял да докаже, че той е изтегленият печеливш Участник или (в) няма право да участва в Играта съгласно настоящите Условия за участие, губи правото си да получи награда. В такъв случай (или в случай, че печелившият Участник е отказал да приеме предоставената му награда), се тегли друг печеливш участник, след като е станало ясно, че някоя от хипотезите в настоящата точка изисква това.

22. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, които могат да бъдат необходими с цел получаване на наградата.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

23. Организаторът има право без предупреждение да изключва от Играта участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Условия за участие. Включително, но не само, от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата.

VIII. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

24. Организаторът имат право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът има право да предяви иск срещу него за възстановяване на причинените вреди и пропуснати ползи.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

25. Капела е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.

26. При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да  събира и администрира личните данни на участниците. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и няма да бъдат достояние на трети лица освен в изрично определените от Закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците, освен тези, които са посочени в настоящите Общи условия за участие.

27. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Организатора.

28. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник декларира също, че в случай че бъде изтеглен за печеливш, името, гласът и образът му, могат да бъдат заснети и записани на видео материал и ще бъдат използвани от Организатора във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без допълнително възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

29. Личните данни на спечелилите в Играта ще бъдат обработвани от Организатора за целите на администрирането на Играта, както и във връзка с настоящи и бъдещи кампании и/или маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. Срокът за обработването на личните данни е 5 (пет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за регистрация за участие в Играта. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра, както и за действия, предхождащи встъпването в отношенията с Организатора на Играта по повод участие в нея и предприети по искане на Участника, изразено чрез регистрацията за участие.

30. Организаторът информира Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволна. Организаторът гарантиратвъзможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Участникът може да упражни тези си права,  като подаде писмено заявление 1) до офиса на Капела на адрес Република България, гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 87, офис сграда „Бул инс“, етаж 5  или чрез email на office@capellaplay.bg Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Играта води до невъзможност за съответния Организатор да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

31. Организаторът гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

IX.  ДРУГИ

32. Организаторът запазва правото си да променя условията на Играта, като промените ще бъдат обявени от Организатора преди да влязат в сила.

33. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 30 дни от изтичане на месеца на участие (или ако това е неприложимо с оглед характера на оплакването, 30 дни от изтичането на Срока на Играта) на следния адрес гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 87, офис сграда „Бул инс“, етаж 5. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

34. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени на 31.05.2018 г.

 

 

Сподели в социалните мрежи