Общи Условия на Програма “Лоялни клиенти“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР.

Програма „Лоялни клиенти“ („Програма/та“) се организира и провежда съвместно от  всички дружества, опериращи Детски центрове от бранда „Capella Play”, а именно: „Капела Плей“ ЕООД, с ЕИК 201375521, „Капела Фън“ ЕООД, с ЕИК 203143030, „Плей Уърлд“ ЕООД, с ЕИК 203084735, „Плей Клъб“ ЕООД, с ЕИК 203672731, „Сейф Плей“ ЕООД, с ЕИК 203672820, „Капела Кидс Ентъртейнмънт“ ЕООД, с ЕИК 202567065 (като заедно всички дружества ще бъдат наричани „Организатор/ът“ и/или Capella Play). 
Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.capellaplay.bg .


 
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. 

Програмата е валидна за всички детски центрове Capella play и ресторанти Capella food to share на територията на Република България.


 
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. 

Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, навършило 18 години. Карта не се издава на и не се използва от юридически лица.


 
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. 

За да участва в Програмата, Клиентът следва да получи карта за лоялност в някои от обектите на Организатора (както последните са посочени сайта на организатора). След като получи пластиката, за да я активира клиентът следва да влезе в профила си или да се регистрира (като попълни следните данни – име на родител, име на дете, години на дете, имейл, телефон) и да въведе номера на картата чрез бутона „добави промо карта”, който е наличен в профила му. Веднага след като въведе номера на картата, тя става активна и клиентът получава един месец безплатна игра в детски центрове Capella Play.
 Всяко лице, участващо в Програмата, следва да изрази изричното си съгласие с настоящите Общи условия, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация.  Всяко лице, участващо в Програмата, предоставя доброволно личните си данни, при условията и след запознаване с информацията по Раздел 8 по-долу. Организаторът не носи отговорност за предоставени неверни или непълни данни за контакт.
 За да използва издадената Карта по Програмата, Клиентът следва да предостави картата на място в избрания от него детски център Capella play или ресторант Capella food to share.

 

РАЗДЕЛ 5. БОНУСНА СИСТЕМА

След активация на картата чрез попълване на онлайн формуляра, достъпен на сайта www.capellaplay.bg и потвърждаване на активационния мейл, клиентът получава един месец безплатна игра за своето/своите дете/деца, както са изписани при регистрация на картата.
Титулярите на клиентска карта по Програмата, ще получават периодично и допълнителни отстъпки и промоциии, които ще бъдат добавяни в този раздел, както и съобщавани на сайта на Организатора и/или директно на картодържателите, на посочените тях детайли за контакт.
 

РАЗДЕЛ 6. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА. 

Издадената карта не може да бъде прехвърляна или използвана от трети лица.
Картата  дава възможност за получаване на конкретните отстъпки, описани в раздел 5 Бонусна система. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВАЛИДНОСТ НА КАРТАТА.

След издаване на Картата, същата може да бъде използвана веднага след въвеждане на номера й в профила на клиента.
Организаторът запазва правото си да деактивира Карта във всички случаи на промени в Общите условия на програмата, както и при злоупотреби с нея, вкл. използването и от лице, различно от титуляра на картата или за деца, различни от вписаните при регистрация за Програмата.
При промяна в личните данни или данните за контакт, Клиентът следва да уведоми Организатора  в писмена форма на имейл office@capellaplay.bg. В случай, че Организаторът не получи уведомление за промяна в данните, всички съобщения относно действието на Програмата, изпратени на посочените данни за контакт, ще се считат за надлежно изпратени.

 

РАЗДЕЛ 8. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1. Обем на обработваните лични данни 
За валидна регистрация за участие в програмата, Клиентът следва да предостави на Организатора определен обем от лични данни за себе си и за своето дете/деца, както те са посочени в онлайн заявлението за регистрация на сайта www.capellaplay.bg и по-горе в тези правила.
При използване на клиентската карта ще се генерира и обработва и друга информация, като например – предпочитан детски център, брой посещения, натрупан капитал или точки, която не се квалифицира като лични данни.

8.2. Цели на обработване на личните данни 
Посочените по-горе лични данни са ни необходими и ще бъдат използвани само за целите на администриране на Програмата „Лоялни клиенти“ и предоставяне на отстъпките и преференциите включвани в нея, освен ако по друг ред не сте дали съгласието си за друга цел на използване или няма друг случай на използване на лични данни, описан в Политиката за поверителност. 
Предвид горното се уточнява, че Вашите лични данни и тези на Вашите деца, ще бъдат използвани за да може да индивидуализираме титуляра на картата, децата, които са записани към дадена карта, т.е. които имат право на отстъпките по програмата, данни за контакт с родителя, възраст/дата на раждане на детето за верифициране на легитимацията на детето за някои промоции и кампании в рамките на Програмата „Лоялни клиенти“, за водене на комуникацията с вас във връзка с програмата, вкл. за комуникиране към вас на информация свързани с ползване на програмата Лоялни клиенти, промяна в условията или разширяване или промяна на преференциите, които може да ползвате.    

8.3.  Правно основание за обработване на личните данни
• за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас, в това число предоставяне на услугите по клиентската карта. Съгласяването с Общите условия на програмата „Лоялни клиенти“ представлява сключване на договор при общи условия с нас.
• за изпълнение на нашите законови задължения във връзка с предоставяне на услугите по договора, вкл. издаване на фактури (ако сте поискали такава), включително отчетност по спазване на законодателството за личните данни;
• за защита на нашите легитимни интереси при възникнал спор между страните по програмата „Лоялни клиенти“, или отношения свързани с нея.

8.4. Срок на обръботване и съхраняване на личните данни 
Ще заличим личните Ви данни след изтичане на пет години след прекратяване на договорните ни отношения с вас, т.е. след прекратяване ползването на клиентската карта и връщането на пластиката при нас, освен ако нямаме друго основание за обработване на всички или част от предоставените лични данни. В случай на възникнал правен спор, може да обработваме личните данни и след изтичане на срока по предходното изречение до окончателното приключване на спора с влязло в сила решение.
В случай, че закон или друг нормативен акт изисква обработването на личните Ви данни (или някои от тях) за по-дълъг срок, ние  ще ги обработваме в предвидения в закона срок.

8.5. Необходимост от предоставяне на личните ви данни
Без вашите лични данни няма как да ви издадем клиентска карта и да ползвате преференциалните остъпки. Решението за участие в програмата „Лоялни клиенти“ е изцяло свободно и предоставянето на лични данни е доброволно. 

8.6. Съвместни администратори на лични данни
Личните ви данни ще бъдат обработвани от съвместните администратори – дружествата от групата на Capella, управляващи всеки един от комплексите от бранда Capella Play. Подробна информация за всеки един от съвместните администратори, както и за разпределение на отговорностите между администраторите са съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Capella Play, налична на сайта www.capellaplay.bg  (https://www.capellaplay.bg/bg/politika-za-poveritelnost).

8.7. Други права на субекта на данни 
Информация за правата ви като субект на данни, както и цялата останала информация, която сме задължени да ви предоставим е налична непрекъснато  в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Capella Play - https://www.capellaplay.bg/bg/politika-za-poveritelnost

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 

Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за издаване на карти, предоставянето на отстъпки, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.capellaplay.bg. Организаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Програмата.
 

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА.

Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 9, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Програмата, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 
РАЗДЕЛ 11: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. 

Издаваните от Организатора Карти не представляват платежни и/или финансови инструменти и не се допуска размяна на предоставяната по Програмата отстъпка за пари и/или други алтернативи.
 

РАЗДЕЛ 12: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. 

Всички спорове между Организатора и Клиентите по Програмата се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.