ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ФОТОКОНКУРС #УСМИВКАКАПЕЛА“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ФОТОКОНКУРС #УСМИВКАКАПЕЛА“

 

1. ОРГАНИЗАТОР

Играта „ФОТОКОНКУРС #УСМИВКАКАПЕЛА“ („Конкурса“) се организира и провежда от „Капела Фън“ ЕООД, ЕИК 203143030, с адрес на управление: София 1000, бул.“Джеймс Баучер“ 76А наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Конкурса на интернет адрес: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/

2.3 В Конкурса участват тези, които са спазили условията за участие.

2.4 С участието си в Конкурса участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Конкурсът стартира на 01.08.2019. и приключва на 15.08.2019 в 23:59 ч. („Период на Конкурса“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта нямат право да взимат участие служители, както и членовете на техните семейства на следните фирми: „Капела Фън“ ЕООД, ЕИК 203143030, Адрес: гр. София 1000, бул.“Джеймс Баучер“ 76А, Хюмън Експерт Консулт ООД, ЕИК:203250235, Адрес: гр. Велико Търново, ул. Опълченска 52; Kапела България АД, ЕИК:175453859, Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А Капела Кидс Ентъртейнмънт ЕООД, ЕИК: 202567065, Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А; Капела Плей ЕООД, ЕИК: 201375521, Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А; Плей Уърлд ЕООД, ЕИК: 203084735, Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А,; Плей Клъб ЕООД, ЕИК: 203672731, Адрес: гр. София, ул. Персенк №52, бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 23; Сейф Плей ЕООД, ЕИК: 203672820, Адрес: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 87, ет. 5, ап. 4; Капела ЕООД, ЕИК: ‎‎204964418, Адрес: гр. София, Джеймс Баучер 76А.

5.3. Участието в Конкурса не е обвързано със закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица, нито с посещение на детски центрове Capella Play или с други продукти или услуги от търговските обекти на Организатора, както и другите търговски обекти от веригата Capella, нито с поемането на каквито и да е договорни задължения към Организатора.

5.4. За да се регистрирате за участие в Конкурса следва да публикувате публична снимка на детето си (до 14 години) на Facebook страницата на Capella Play с хаштаг #УСМИВКАКАПЕЛА, или в профила си в Instagram с хаштаг #УСМИВКАКАПЕЛA, или да качите снимка през платформата на Конкурса на адрес: https://woobox.com/9io67r

С качването/публикуването на снимка всеки участник приема настоящите Общи условия на играта.

5.5. Всеки участник има право да качи една снимка, която му осигурява едно участие в конкурса. Снимката следва да е свързана с темата на Конкурса – Усмивка на Капела и да представлява снимка с усмихнато дете до 14 години.

5.6. Участниците в Конкурса, които качват снимки, декларират, че имат неограниченото право да използват снимките и се съгласяват, че същите могат да останат в онлайн пространството за периода на конкурса заедно с останалата информация, предоставена от тях.

5.7. Участниците в Конкурса декларират, че са родители или настойници на децата, чиито снимки предоставят и имат право да ги представляват.

5.8. Изпратените материали, публикувани чрез платформата https://woobox.com/9io67r не трябва да съдържат или възпроизвеждат кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които: нарушават нормативните актове, действащи в Република България; са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което ги е изпратило; представляват търговска тайна или са със статут, ограничаващ тяхното публично разпространение; са с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание; са неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст. При установяване на такова нарушение Организаторът незабавно ще премахва съответните материали от платформата за участие в  Конкурса.

5.8. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме имената на печелившите заедно с първата буква от тяхната фамилия или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им във Facebook и Instagram.

 

6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Играта се организира в Интернет на адрес https://woobox.com/9io67r

6.2 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията за участие: да качи публична снимка на детето си (до 14 години) на Facebook страницата на Capella Play с хаштаг #УСМИВКАКАПЕЛА, или в профила си в Instagram с хаштаг #УСМИВКАКАПЕЛА, или директно в платформата Woobox на адрес https://woobox.com/9io67r.

6.3 За една снимка може да се гласува само веднъж. Качването на снимки и гласуването за тях става само през Периода на Конкурса.

6.4 Наградите ще бъдат раздавани след приключване на конкурса и се обявяват на страницата: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ и https://www.instagram.com/capella_play/

6.5. Награди:

Награда на публиката:  Лице на Капела и заснемане на фотосесия на детето-победител.

Детето, спечелило Наградата на публиката печели и възможността да стане лице на Капела през месец Септември 2019г., като бъде публикувано на първата страница на Facebook страницата на Капела и на други рекламни материали. Тази възможност се реализира по желание на родителите/настойниците на детето и след подписване на изискуемите декларации за съгласие и други документи.

Награда на журито: Провеждане на 1 брой безплатно парти с аниматор за 5 деца на стойност 119 лв.

6.6. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Конкурса, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица. Организаторът не носи отговорност и при различия в позициите на родителите/настойниците на децата.

6.7. В случай че в публикуваната снимка присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Конкурса на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившите се определят в две категории в зависимост от вида награда:

(i) Награда на публиката: Наградата печели детето, чиято снимка е събрала най-висок брой гласувания от публиката в платформата Woobox на адрес: https://woobox.com/9io67r.  Печелившият се избира автоматично от системата на базата на събрани най-висок брой гласувания от публиката.

(ii) Награда на журито – печелившият се избира от жури, съставено от екипа на Капела Фън ЕООД.

7.2 Печелившите ще бъдат обявени на адрес https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ и на https://www.instagram.com/capella_play/ в срок от 7 дни след приключване на Конкурса.

7.3 Представител на Капела Фън ЕООД ще се свърже с победителите на лично съобщение във Facebook или Instagram за уточняване начина за получаване на наградата.

7.4 Наградите могат да се получат и използват в детски центрове Capella Play в градовете София, Варна, Пловдив и Бургас с предоставяне на документ за самоличност след предварителна уговорка с представител на Капела Фън ЕООД.

7.5 За получаване на наградата победителят предоставя принтирано съобщение изпратено от Facebook страницата: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ или Instagram страницата https://www.instagram.com/capella_play/

7.6 Победителят няма право на парична равностойност на наградите.

7.7 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок след изпращане на съобщението, с което Организаторът е съобщил на печелившите, той губи правото си да получи наградата и наградата може да бъде дадена на следващия по ред с най-много гласове, респ. на определен резервен печеливш.  

7.8. Наградите следва да бъдат получени и осъществени по следния ред и срок: Награда на публиката „Лице на Капела и заснемане на фотосесия“ следва да се реализира в срок до 10 дни след обявяване на победителя. Награда на журито „Провеждане на 1 брой безплатно парти с аниматор“ следва да се осъществи в срок до 12 месеца от края на Конкурса.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в този Конкурс.

8.2 Конкурсът не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не следва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Конкурсът по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 

9. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Обем на обработваните лични данни

За валидна регистрация за участие в Конкурса, всеки участник следва да предостави на Организатора определен обем от лични данни за себе си и за своето дете, както следва:

  • Снимка на Вашето дете;
  • Първо име на детето
  • Ваши имена;
  • Валиден имейл адрес за контакт
  • Профилно име във Facebook и/или Instagram

9.2. Цели на обработване на личните данни

Посочените по-горе лични данни са ни необходими и ще бъдат използвани за целите на провеждане на Конкурса, както и за евентуално присъждане на наградите (оповестяване на спечелилите) и осигуряване на наградите на спечелилите участници.

9.3.  Правно основание за обработване на личните данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото сте взели решение за участие в Конкурса. Участието в Конкурса не е задължително и като такова става само на база Ваше съгласие.

Качването на снимка на Вашето дете в платформите на Конкурса се счита за дадено съгласие от Ваша страна за участие в Конкурса и за използване на личните данни, за посочените по-горе цели.  Вие давате съгласие от Ваше име и от името на Вашето дете.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като в този случай, участието в Конкурса се прекратява. Ако оттеглите съгласието си, няма как да участвате в конкурса и ние няма как да ви дадем наградата ако спечелите.

По време на Конкурса и за определен период след това ще обработваме Вашите лични данни за защита на нашите легитимни интереси при възникнал спор с участници в играта, или отношения свързани с нея, както и отношения с проверяващ или друг компетентен орган.

9.4. Срок на обработване и съхраняване на личните данни

Ще заличим личните Ви данни съхранявани при нас в срок от 1 месец след края на Конкурса, с изключение на спечелилите някоя от Наградите ни. Личните данни на спечелилите наградите ще се съхраняват и обработват до уреждане на отношенията ни с тях и получаване на дадените награди.

В случай на възникнал правен спор, може да обработваме личните данни и след изтичане на срока по предходното изречение до окончателното приключване на спора с влязло в сила решение. В случай, че закон или друг нормативен акт изисква обработването на личните Ви данни (или някои от тях) за по-дълъг срок, ние  ще ги обработваме в предвидения в закона срок.

9.5. Възможни получатели на личните ви данни

Данните на печелившите участници може да бъдат предадени на партньор на конкурса с цел доставка на наградите.

9.6. Други права на субекта на данни

Доколкото Организаторът обработва Вашите лични данни, на Вас като субект на данни се полагат в частност следните права на засегнати лица при условията за защита на данните:

Право на информация. Можете да изисквате информация относно обработваните от нас лични данни.

Право на коригиране. Ако посочените от Вас данни (повече) не са верни, можете да изисквате коригиране на Вашите данни. Ако Вашите данни са непълни, можете да изисквате допълване.

Право на заличаване. Разполагате с право да изисквате изтриване на Вашите данни. Моля обърнете внимание, че претенцията за заличаване зависи от наличието на законно основание. Освен това не трябва да са налице указания, задължаващи ни да съхраняваме Вашите данни.

Право на ограничение на обработката. Разполагате с право да изисквате ограничение на обработката на Вашите данни. Моля обърнете внимание, че претенцията за ограничение на обработката зависи от наличието на законно основание.

Право на възражение. Ако се събират данни въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (обработка на данни за защита на законните интереси на субектите на данните), разполагате с право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация. В случай на възражение повече няма да обработваме Вашите данни, освен ако можем да докажем, че са налице императивни законни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси или основни права и свободи, или обработването се налага за установяване, изпълнение или защита на правни искове.

Преносимост на данните. Разполагате с правото да получите личните данни, които сте ни изпратили, в електронен формат.

Право на жалба до надзорен орган. Ако считате, че обработването на личните ви данни от Организатора не е в съответствие с релевантните правни норми, може да се обърнете към Комисия за защита на личните данни.

 

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook или Instagram и снимката на детето, могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

 

11. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.08.2019 г.