Общи условия на играта Back to school

Общи условия на Tомболата

Back to School 2018 в Capella Play

понеделник, 10 септември 2018

 

Общи условия и правила за участие в Томболата

Участие в томболата е възможно при спазване на настоящите условия и правила за участие („Условия за участие“). С участието си в Томболата участникът декларира, че е запознат Условията за участие и е съгласен с тях. Актуалните Условия за участието могат да бъдат намерени на интернет страницата на Организатора, а именно: https://www.capellaplay.bg/ .

I. ОРГАНИЗАТОР:

Организатор на провежданата томбола са посочените по-долу дружества, които оперират детските центрове „Capella Play”, a именно:

1. „Капела Фън“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201375521, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 2. „Капела Плей“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201375521, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 3. „Капела Кидс Ентъртейнмънт“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202567065, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“, представлявано от Александър Проданов Проданов; 4. „Плей Уърлд“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203084735, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“; 5. „Плей Клъб“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203672731, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Персенк“ № 52, бл. 14, вх. „Б“, ет. 4, ап. 23; 6. „Сейф Плей“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203672731, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, ет. 5, ап. 4, заедно, наричани за краткост „Капела“ и/или „Организатора“

II. ОТГОВОРНОСТ

2. Организаторът отговаря само за вреди причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни негови задължения по настоящите Условия за участие.

3. Участниците в томболата са длъжни да спазват настоящите Общи условия. Общите условия са достъпни на интернет страницата на организатора - https://www.capellaplay.bg/ , както и на място, на рецепцията на всеки един от действащите детски центрове “Capella Play” – в „The Mall“, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 15, „Mega Mall”, на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“ № 7, „Park Center”, на адрес: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 2, „Mall Markovo tepe”, на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руки“, „Burgas Mall Plaza”, на адрес: гр. Бургас, бул. „Транспортен“, „Mall Varna”, на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186.

4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на горепосочената по-горе интернет страница.

III. СРОК И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

5. Период за събиране на формуляри за участие в Томболата от 10.09.2018г. до 00.00 ч. на 16.09.2018г., включително („Период на провеждане на Томболата“), в следните обекти на Организатора, а именно: The Mall“, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 15, „Mega Mall”, на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“ № 7, „Park Center”, на адрес: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 2, „Mall Markovo tepe”, на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руки“, „Burgas Mall Plaza”, на адрес: гр. Бургас, бул. „Транспортен“, „Mall Varna”, на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 186.

IV. УЧАСТНИЦИ

6. Право да участват в Томболата имат всички физически лица, попълнили правилно формата за регистрация на събитието „Back to School 2018, качена в официалната Фейсбук страница на детски центрове Capella Play. Участниците трябва да са граждани, пребиваващи в България и към датата на участие да са навършили 18-годишна възраст (ако сте на възраст между 14 и 18 години можете да участвате само с одобрение на родител/настойник).

7. Участниците се съгласяват с Общите условия на томболата с факта на самото си участието в нея и се съгласяват Организаторът да съхранява и обработва предоставените от тях лични данни както за целите на настоящата игра, така и за бъдещи игри. С факта на своето участие всеки един участник декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, която е достъпна на  https://www.capellaplay.bg/ и на място, на рецепцията на всеки един детски център „Capella Play”.

8. Право на участие в Томболата има всеки участник, който отговаря на посочените в настоящия член критерии и валидно е попълнил формата за участие с лични данни, удостоверяващи неговата самоличност.

9. Онлайн формата за участие съдържа: (i) собствено и фамилно име на Участника; (ii) телефон за контакт, имейл адрес. Попълнените форми за участие се събират в специална урна, която се намира на територията на посочените по-горе детски центрове на Организатора.

10. В Томболата нямат право да участват, както и да получават награди от нея, служители и членове на семействата на служителите на Организатора.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

11. Участието в Томболата е обвързано с попълването на онлайн регистрационна форма и закупуване на промоционален целодневен пакет „Back to School 2018“ от който и да е от стопанисваните от Организатора детски центрове „Capella Play”.

12. Всяка една регистрация направена през формата за участие, качена във Facebook страницата на Capella Play, дава право на едно участие в Томболата и на една награда от всеки един детски център.

13. Всеки един участник, който е попълнил и форма за участие в Томболата има възможност да спечели на случаен принцип, една от следните „Награди“:

Награди предоставени от Капела:

  • Абонаментна карта за 3 месеца неограничена игра.

14. Всеки един от участващите обекти по т. 3 по-горе ще награди един участник, който ще бъде изтеглен на случаен принцип, с един брой от горепосочената награда. Всеки един от детските центрове ще предостави на 1 спечелил участник по 1 бр. Абонаментна карта за 3 месеца неограничена игра.

15. Наградите ще бъдат теглени на територията на детския център от представител на Организатора.

16. Всеки един участник, отговарящ на условията по-горе, има право да участва в Томболата с една регистрация на форма за участие, посещение в детски центрове „Capella Play” описани в т.3, където ще получи срещу идентификация разпечатана своята попълнена форма, която да пусне в урна, за право на участие в томболата.

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

17. Имената на спечелилите участници ще се изтеглят във всеки един от горепосочените детски центрове на 18.09.2018г. (вторник) от 12:00 часа, в специално обозначен от Организатора кът, чрез томбола на случаен принцип.

18. Имената на спечелилите участници се обявяват  до 24:00 часа на 19.09.2018 г., на Facebook страницата https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/, както и на следната интернет страница: https://www.capellaplay.bg/ .

19. Наградата трябва да бъде получена в рамките на 15 (петнадесет) дни от тегленето ѝ. В случай на отказ да се получи наградата или неполучаването ѝ в посочения срок, правото да се получи наградата се погасява.

20. За да получи наградата, спечелилият Участник трябва да посети обекта на Организатора в уговорено между Участника и представител на Организатора време. За да удостовери самоличността си, печелившият участник следва да покаже валиден документ за самоличност. Организаторът има право да изиска допълнителни документи от спечелилия Участник, единствено с цел да удостовери, че са спазени изискванията на Условията за участие. Наградата се получава лично или от представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

21. Печеливш Участник, който: (а) не се е свързал с представител на Организатора в срока, посочен в настоящите Условия за участие, (б) не се е явил да получи наградата си в офиса на Организатора в уговорения срок или не е успял да докаже, че той е изтегленият печеливш Участник или (в) няма право да участва в Томболата съгласно настоящите Условия за участие, губи правото си да получи награда. В такъв случай (или в случай, че печелившият Участник е отказал да приеме предоставената му награда), се тегли друг печеливш участник, след като е станало ясно, че някоя от хипотезите в настоящата точка изисква това.

22. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, които могат да бъдат необходими с цел получаване на наградата.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ТОМБОАТА

23. Организаторът има право без предупреждение да изключва от Томболата участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Условия за участие. Включително, но не само, от Томболата ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата.

VIII. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОАТА

24. Организаторът имат право по всяко време да прекрати провеждането на Томболата без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Томбоата е причинено от Участник в нея, Организаторът има право да предяви иск срещу него за възстановяване на причинените вреди и пропуснати ползи.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТОМБОЛАТА

25. Капела е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.

26. При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да  събира и администрира личните данни на участниците. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и няма да бъдат достояние на трети лица освен в изрично определените от Закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците, освен тези, които са посочени в настоящите Общи условия за участие.

27. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Организатора.

28. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник декларира също, че в случай че бъде изтеглен за печеливш, името, гласът и образът му, могат да бъдат заснети и записани на видео материал и ще бъдат използвани от Организатора във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без допълнително възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

29. Личните данни на спечелилите в Томболата ще бъдат обработвани от Организатора за целите на администрирането на Томболата, както и във връзка с настоящи и бъдещи кампании и/или маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. Срокът за обработването на личните данни е 5 (пет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за регистрация за участие в Томболата. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Томбола, както и за действия, предхождащи встъпването в отношенията с Организатора на Томболата по повод участие в нея и предприети по искане на Участника, изразено чрез регистрацията за участие.

30. Организаторът информира Участниците, че включването в Томболата и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволна. Организаторът гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Участникът може да упражни тези си права,  като подаде писмено заявление 1) до офиса на Капела на адрес Република България, гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 87, офис сграда „Бул инс“, етаж 5  или чрез email на office@capellaplay.bg Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Томболата води до невъзможност за съответния Организатор да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

31. Организаторът гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

                                                    IX.  ДРУГИ

32. Организаторът запазва правото си да променя условията на Томболата, като промените ще бъдат обявени от Организатора преди да влязат в сила.

33. Оплаквания, касаещи провеждането на Томболата, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 30 дни от изтичане на месеца на участие (или ако това е неприложимо с оглед характера на оплакването, 30 дни от изтичането на Срока на Томболата) на следния адрес гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 87, офис сграда „Бул инс“, етаж 5. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

34. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени на 10.09.2018 г.