Общи условия кампания Capella Play и Младежки театър

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участие в Играта е възможно при спазване на настоящите условия и правила за участие ("Условия за участие"). С участието си в Играта участникът декларира, че е запознат с Условията за участие и е съгласен с тях. Актуалните Условия за участие могат да бъдат намерени на интернет страницата на Организаторите, а именно: https://www.capellaplay.bg/ и http://mlt.bg/.

I. ОРГАНИЗАТОР

Организатори на играта са 1) „Капела Фън“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201375521, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, офис сграда „Хил Тауър“, представлявано от Александър Проданов Проданов, в качеството му на управител, наричано за краткост „Капела" и 2) Младежки театър „Николай Бинев“, юридическо лице, културна организация, учредено съгласно Решение на РД-12-490 от 07.09.2006г. на Министерство на културата, с булстат № 000670787, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Дондуков“ № 8, представлявано от  Владимир Николаев Люцканов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост „Младежки театър“.

II. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторите носят солидарна отговорност за провеждането на Играта. Организаторите отговарят само за вреди причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Условия за участие.

2. Участниците в играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия. Общите условия са достъпни на интернет страницата на организаторите https://www.capellaplay.bg/ и http://mlt.bg/. Общите условия ще бъдат на разположение както на рецепцията на детски център с наименованието “Capella Play”, находящ се на територията на Търговски център „The Mall“, така и на касата на Младежки театър.

3. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Общите условия по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на една от горепосочените в т. 2 по-горе интернет страници.

III. СРОК И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода от 16.04.2018г. до 12.05.2018г. ("Период на провеждане на Играта"). Играта се провежда на територията на детски център, стопанисван от „Капела фън“ ЕООД и находящ се на територията на Търговски център „The Mall“ и касата на Младежки театър.

IV. УЧАСТНИЦИ

1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, пребиваващи в България, които към датата на участие са навършили 18-годишна възраст (ако сте на възраст между 14 и 18 години можете да участвате само с одобрение на родител/настойник).

2. Участниците се съгласяват с Общите условия на играта с факта на участието си в нея и се съгласяват организаторите да съхранява и обработва предоставените от тях лични данни както за целите на настоящата игра, така и за бъдещи игри, рекламни промоции, включително директен маркетинг провеждан от тях.

3. Право на участие в играта има всеки участник, който отговаря на посочените в настоящия член критерии и валидно е попълнил талон за участие с лични данни, удостоверяващия неговата самоличност („Талон за участие“).

4. Талонът за участие съдържа: (i) собствено и фамилно име на Участника; (ii) собствено име на дете и дата на раждане; (iii) телефон за контакт и (iv) имейл адрес. Попълнените талони за участие се подават и събират в специална урна, която се намира на територията на посочените по-горе търговски обекти на всеки един организатор.

5. В играта нямат право да участват, както и да получават награди от нея, служители и членове на семействата на служителите на някой от Организаторите.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Участието в играта изисква покупка на продукт/услуга, от който и да е от двамата партньора- Капела и/или Младежки театър, съответно тарифа за свободна игра в Капела или закупен билет за постановка в Младежки театър.

2. Всяка една покупка от партньорските обекти, посочени в т. 1 по-горе дават право на едно участие в Играта.

3. Всеки участник, който е попълнил и подал талон за участие в Играта, съгласно разпоредбите на т. IV по-горе има възможност да спечели, чрез провеждане на томбола на случаен принцип, една от следните („Награди“):

Награди предоставени от Капела:

  • 24 Ваучера за 1 ден неограничена игра в зоната за свободна игра в детския център находящ се на територията на Търговски център „The Mall“ + детско меню;

Награди предоставени от Младежки театър:

  • 40 билета за различни постановка на сцената на Младежки театър;

4. Наградите ще бъдат теглени на територията на детския център и Младежки театър от всеки един от организаторите.

5. Всеки един участник, отговарящ на условията по-горе, има право да участва в Томболата с неограничен брой талони за участие в случай, че изпълни условията за покупка.

 

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

1. Имената на спечелилите участници ще се телят всяка събота в периода на провеждане на играта в Младежки театър и всеки делничен ден в детски центрове Capella Play, чрез томбола на случаен принцип от представител на съответния организатор.

2. Имената на спечелилите участници се обявяват на всяка една от следните интернет страници: https://www.capellaplay.bg/ и http://mlt.bg/.

3. Наградата трябва да бъде получена и използвана до 30.06.2018г. В случай на отказ да се получи наградата или неполучаването й в посочения срок, правото да се получи наградата се погасява.

4. За да получи наградата, спечелилият Участник трябва да посети обекта на  съответния организатор в уговорено между Участника и представител на Организатора време. За да удостовери самоличността си, печелившият участник следва да покаже валиден документ за самоличност. Организаторът има право да изиска допълнителни документи от спечелилия Участник, единствено с цел да удостовери, че са спазени изискванията на Условията за участие. Наградата се получава лично или от представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

5. Печеливш Участник, който: (а) не се е свързал с  представител на Организатора в срока, посочен в настоящите Условия за участие, (б) не се е явил да получи наградата си в офиса на Организатора в уговорения срок или не е успял да докаже, че той е изтегленият печеливш Участник или (в) няма право да участва в Играта съгласно настоящите Условия за участие, губи правото си да получи награда. В такъв случай (или в случай, че печелившият Участник е отказал да приеме предоставената му награда), се тегли друг печеливш участник, след като е станало ясно, че някоя от хипотезите в настоящата точка изисква това.

6. Организаторите не поемат пътните и квартирните разходи, които могат да бъдат необходими с цел получаване на наградата.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

Организаторите имат право без предупреждение да изключат от Играта участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Условия за участие. Включително, но не само, от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата.

VIII. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта без предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторите има право да предяви иск срещу него за възстановяване на причинените вреди и пропуснати ползи.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

1. Капела и Младежки театър са Дружества регистрирани по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под.

2. При провеждането на настоящата Игра, Организаторите запазват правото си да  събира и администрира личните данни на участниците. Организаторите декларират, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и няма да бъдат достояние на трети лица освен в изрично определените от Закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците.

3. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Организаторите.

4. С регистрацията си за участие по начина, описан в т. IV по-горе, всеки участник декларира също, че в случай че бъде изтеглен за печеливш, името, гласът и образът му, могат да бъдат заснети и записани на видео материал и ще бъдат използвани от организаторите във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без допълнително възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

5. Личните данни на спечелилите в Играта ще бъдат обработвани от Организатора за целите на администрирането на Играта, както и във връзка с настоящи и бъдещи кампании и/или маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. Срокът за обработването на личните данни е 5 (пет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за регистрация за участие в Играта. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра, както и за действия, предхождащи встъпването в отношенията с Организатора на Играта по повод участие в нея и предприети по искане на Участника, изразено чрез регистрацията за участие.

6. Организаторите информират Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволна. Организаторите гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Участникът може да упражни тези си права,  като подаде писмено заявление 1) до офиса на Капела на адрес Република България, гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“, № 76а, офис сграда „Хил Тауър“, етаж-партер  или чрез email на office@capellaplay.bg  2) до офиса на Младежки театър на адрес бул. „Княз Александър Дондуков “ 8-10, 1000, София. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Играта води до невъзможност за съответния Организатор да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

7. Организаторите гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

IX.  ДРУГИ

1. Организаторът запазва правото си да променя условията на Играта, като промените ще бъдат обявени от Организатора преди да влязат в сила.

2. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 30 дни от изтичане на месеца на участие (или ако това е неприложимо с оглед характера на оплакването, 30 дни от изтичането на Срока на Играта) на следния адрес: office@capellaplay.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

3. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България